Otuz Üç Pencere (33 Pencere)

Bir cihette de 33. Mektub olarak Hz. Üstad’ın ifade ettiği bu eser husûsiyle tevhide dair en geniş ve en azim dairelerden, en küçük ve cüz’î meselelere kadar sayısız pencerelerden otuz üç adet pencereyi ihtiva etmiştir. Bu pencerelerde bazen vahîdiyet içerisinde Cenâb-ı Hakk’ın ehâdiyetini izah ve ispat eder. Bazen de ehâdiyetten Cenâb-ı Hakk’ın vahîdiyetine ve vahdâniyet-i…

Sünnet-i Seniyye Risalasi

Bu kitapta Resûlullah(a.s.v.)‘ın sünnet-i seniyyesine dair muhtelif risalelerden bir araya getirilen parçalar yer almaktadır. Husûsiyle 4. Lem’a, 11. Lem’a, 19. Söz Risâleleriyle Mesnevî-i Nûriye ve İşarâtü’l-İ’caz’dan nübûvvet ve risâlete dair kısımlar bu eserde bir araya getirilmiştir. Böylece Hz. Peygamber(a.s.v)’in sünnetine, o sünnetin kaynağı olan zâtına ve o nûranî zâtın nübûvvetine dair gayet lâtif ve hakikatli…

Nur’un İlk Kapısı

On Dört Ders’ten oluşan bu kitap Hz. Üstâd’ın  Yeni Said döneminin ilk müstâkil eseridir denilebilir. Muhteva açısından Küçük Sözler kiyabıyla benzerlik gösterir. İçerisinde yer alan konuların başlıcaları; iman ve ibadetin insanın dünya ve âhiret saâdetine vesile olacağı, iyilik ve hayırların lütf-û ilâhî, kötülüklerin ise kesb-i insanî ile olduğu, namaz ve duânın ehemmiyeti ve gerekliliği, insan…

Türk Aleviliği

Anadolu ‘ya özgü Alevilik hakkında yeterince araştırma yapıldığı söylenemez. Kimilerine göre Alevilik bir kültür hareketi, kimilerine göre bir mezhep, kimilerine göre Şianın Anadolu versiyonu, kimilerine göre de eski Türk inanç ve akidelerinin İslami boyayla boyanmış şekli… Ama ne olursa olsun günümüzde yaşanan bir alevilik gerçeği var. Tartışmalı olmakla beraber çeşitli kaynakve uzmanlara göre Türkiye’de hatırı…

Yirmi Üçüncü Söz (23.Söz)

Bu kitap, İki Mebhastır. Birinci Mebhas, imanın binlerce mehasin ve semeratından yalnızca beş tanesini “Beş Nokta” içinde beyan eder.  İkinci Mebhas ise, insanın hem dünya hem de ukbâ hayatında saâdet ve şekâvetine medar hakikatleri ihtiva eden “Beş Nükte”den ibarettir. Ebat: 10,5 cm x 16 cm Sayfa Sayısı: 64

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği ve Başörtüsü (Türban) Yasağı

Elinizdeki kitapta iki ayrı özellik bulacaksınız : Biri anayasa hukuku açısından kadının yeri ve temel haklar ve hürriyetler sahasında hukuki statüsü ele alınmıştır. Burada kadının anayasa hukuku alanındaki hukuki durumu ve sahip olduğu haklar anlatılmakta konunun temel esaslan verilmektedir. İkincisi ise kadının İslam hukukundaki durumuyla ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerin temeli ve özeti şöyledir a-…

Tarihe Yön Veren Kahramanlar

Tarih b. Ziyad, İslam medeniyetini Avrupa kıtasına taşıyan kumandan olarak tarihe adını yazdırdı. İspanya’nın kapıları onun elleriyle açıldı ve müslümanlar burada 700 yıl İslam medeniyetinin bayraktarlığını yaptı. Osman Bey, aşiretten devlete doğru giden yolun başındaydı. Yıl 1299’u gösteriyordu. Bizans’ın egemenliğine son vererek tarihte yeni bir çağ açacak devletin temellerini atarken o mutlu günü görür gibi…

İslam Ve Çevre

Çevrenin korunması için alınması gereken tedbirlerin temelinde temizlik kavramı yer alır. Çevre hukukunun temel felsefesi temizlik ve temizliği koruma olunca temizliğe büyük önem vermiş olan İslam dininin çevrenin korunmasına vurgu yapmamış olması düşünülemez. Dolayısıyla İslam çevre Hukuku’nu da İslam’ın temizlik anlayışının bir parçası olarak kabul etmek kaçınılmazdır. (Arka Kapak Yazısı) Barkod: 9789756382414 Yazar: Servet Armağan…

Ayetü’l Kübra

“Kâinattan hâlıkını soran bir seyyâhın müşahedâtıdır.” diye başlayan bu kitapta, semavat âleminden başlayarak tâ insanın âkıl ve kalp dairesine kadar tevhide dair  âzim bürhanlar zikredilmektedir. İsrâ Sûresi’nin  44. âyetinin geniş ve muazzam bir tefsirinin yapıldığı bu eserde gâyet yüksek hakikatler ve marifetullahın azim delilleri belâğatli ve esaslı bir surette izah ve ispat edilmektedir. Hz. Üstâd…

Mesnewîya Nûriye

Kitêbeke Bedîuzzeman a mezin, cara peşî e ku Bi Kurdî Derket! Kurdîya Mesnewiya Nûriye derket! Ev cara peşîye ku kitêbeke mezin a Bedîuzzeman, bi Kurdî derket. Kitêbên Bedîuzzeman Seîdê Nûrsî yên bi navê Kulliyata Rîsaleyên Nûr ku Quranê pêşkêşî fêm û mejîye sedsala modern dikin û misilmanan amadeyê esra ilm û zanistê dikin, bi dehan…

Hizmet Rehberi

En kolay anlaşılır Risale-i Nur metodu ile. Risale-i Nur’un hizmet modelini, Eski ve Yeni Said’le birleştiren eser. İslami tüm meslek ve meşreplere kucaklayaıcı bir yaklaşım. Risael-i Nur’un hizmet modelini bir kuyumcu titizliği içinde sunan eser. Hizmet aşkıyla dolu her Nur Talebesi’nin mutlaka okuması gereken bir eser 13,5 x 19,5 ebatıyla 656 sayfa Tek ebat üç…

En Kolay Anlaşılır Risale-i Nur

– Her sayfada bilinmeyen kelimeler – Ayet ve hadis mealleri, hadis kaynakları – Şahıs ve kavramlarla ilgili notlar Büyük Boy Orta Boy Küçük Boy 16 Cilt – Lüks Baskı 1. Hamur – Şamua Kağıdı

Miraç ve Şakk-ı Kamer Risaleleri

Mirâciye Risâlesi, mirac-ı nebevînin hak ve hakikat olduğunu ve o Zât-ı nûranînin bu büyük ve emsalsiz şerefe mazhariyetinin dört esası ve sırr-ı azimi olduğunu beyân eder. Bu esaslar, Miracın sırr-ı lüzûmu nedir? Hakikat-i Mirac nedir? Hikmet-i Mirac nedir? Miracın fevaidi ve semeratı nedir?  Bu esasların her birisi, ehl-i imânı ikna ve tatmin edecek bir belâğat…

Divan-ı Harb-i Örfî

Bu eserin bir diğer adı “İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnâmesi” dir. 31 Mart Hâdisesi’nden sonra birçok aydın ve ûlema gibi Hz. Üstad da tevkif olunarak Divan-ı Harb’de yargılandı. İşte bu eser, Üstad’ın muhakeme esnasındaki esaslı ve hakikatli bir savunmasıdır. Mahkeme heyetinin sorularına verdiği cevapları ve kendisiyle beraber birçok masumun beraatine sebep olan gerek mahkeme heyetine gerekse…

Münazarat

          1918 yılında Meşrûtiyet’in yeniden ilan edilmesiyle her tarafta hak, hukuk,  hürriyet, müsavat, milliyet vb. kavramların tartışıldığı ve bunların toplum üzerinde yanlış algı ve anlayışlara sebep olduğu bir hengâmda Hz. Üstad Bediüzzaman bu eseriyle, özelde Kürtlere ve genelde bütün İslam toplumlarına bu yeni kavramların esaslarını Kur’an ve Sünnet’in mihengine göre şerh ve beyân eder.          …