Kastamonu Lahikası

Kastamonu Lahikası, Risale-i Nur’un ikinci dönem lahikalarıdır. Bu lahikaların yazıldığı 1936-1943 yılları arasında Üstad Bediüzzaman Kastamonu’da gözhapsinde ikamet etmektedir. Üstadın Kastamonu’daki sürgün hayatının önemli bir bölümü İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlar. Kastamonu Lahikası’nda yer alan mektuplar işte bu yılların yâdigarı olan mektuplardır.

Üstad Bediüzzaman’ın belli dönemlerde yazmış olduğu mektuplar ne yazık ki, tarih taşımamaktadır. Gönül arzu ederdi ki, bu mektupların hangi ay, gün ve yılda yazılmış oldukları bilgisi elimizde bulunmuş olsun. Maalesef bu bilgilerden yoksunuz. Ancak Lahika Mektuplarının dönemsel tarihleri Üstadın sürgün yıllarından çıkarılabilmektedir. İkinci önemli bir husus, bugüne kadar Üstadın mektuplarının belli bir tasnif ve tertibe tabi tutulmadan neşredilmiş olmalarıdır. Mektupların kronolojik bir yazım tarihi olmadığından belli bir kriter gözönünde tutularak tasnif edilmiş değildir. Zehra Yayıncılık, Üstadın, Risale-i Nur neşriyatında Nur talebelerine şerh, izah, tertib ve tasnifle ilgili göndermeler yapmasından da cesaret alarak Kastamonu Lahikası’nda yeralan mektupları yeni bir tasnife tabi tutmuş bulunmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu Lahikası’nda bu konuyla ilgili olarak bir mektubunda şöyle demektedir: “Sizin vazifeniz devam ediyor. Ve inşaallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmi Beşinci ve Otuz İkinci Mektubları telif ile ve Dokuzuncu Şua’ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur’u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.”

Yayınevimiz tarafından hazırlanan Kastamonu Lahikası’nda Üstad Bediüzzaman’ın mektuplarıyla Nur talebelerinin yazdıkları mektuplar iki ayrı bölüm halinde toplanmıştır. İlk bölümde yeralan Üstadın mektupları dört ayrı başlık altında, içerdiği konulara göre tasnif edilmiştir.

Büyük Boy : 16,5×24 cm
Orta Boy : 14×20 cm
Küçük Boy : 12×20 cm
Sayfa : 340sf
İndksler : İçindekiler, Şahıs ve Kavram, Kelime, Ayet ve Hadis, Yayınevleri Lahika Sıralaması
Kalite : Birinci Hamur, Şamua Kağıt
ISBN : 978 – 975 – 6382 – 21 – x
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
Risale-i Nur ve İman Hakikatleri ile ilgili Mektuplar 9
Bu bölümde yer alan mektuplarda, Risale-i Nur’un mahiyeti ve çağımız insanı üzerindeki fonksiyonu dile getirilmekte, iman hakikatlerinin kişisel ve sosyal hayattaki etkileri konusunda gençlere tavsiyelerde bulunulmaktadır.
Sosyal ve Siyasal Hadiselerle İlgili Mektuplar 48
Bediüzzaman Hazretlerinin, II. Dünya Savaşı yıllarında gelişen olaylar hakkındaki yorumlarını ihtiva eden bu bölümde, ayrıca siyasetle ilgilenmemesinin nedenlerini, başa gelen musibetlerde çeşitli hikmetlerin bulunduğunu izah eden mektupları yer almaktadır.
Hizmet Düsturları ile İlgili Mektuplar 71
Kastamonu Lâhikası’nın en geniş kısmını ihtiva eden bu bölümde Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin, Risale-i Nur ile yapılan İslami hizmetle ilgili olarak talebelerine yaptığı tavsiye ve uyarı mektupları mevcuttur. Nur talebeleri arasındaki dayanışmanın lüzumu, irtibatın güçlü bir şekilde devam ettirilmesi, hizmette sabır, sebat ve metanet gösterilmesi öğütlenmekte ve kendi aralarında meşveret içinde olmaları, ihlas ve sadakat prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalmaları tavsiye edilmektedir. Yine bu bölümde, Kur’an hizmetinde birlikte çalışmanın vereceği uhrevî faydalar, iktisat ve kanaat düsturlarına uyularak geçim derdinden dolayı yapılan hizmetlerin terkedilmemesi; münafıklara ve mütecaviz dinsizlere karşı her zaman ihtiyat edilmesi tenbih edilmektedir. Risale-i Nur’un yazılarak çoğaltılması ve mü’minler arasında yaygınlaştırılmasının teşvik edildiği bu bölümdeki mektupların sayısı 127’yi bulmaktadır.
Ahirzaman Fitnesi, İstihrac ve Tevafukla İlgili Mektuplar 253
Bu bölümdeki mektuplar, kadınların tesettüre riayet etmeyerek açık-saçık dolaşmaları; açlık ve kıtlık; dünya hayatının ebedi hayata tercih edilmesi gibi ahirzamanın en büyük fitnelerinden kabul edilen konularla birlikte Hz. İsa’nın Deccal’ı öldürmesi; ahirzamandan haber veren bazı ayet ve hadisler ışığında yapılan bir kısım istihraçları ve tevafukla ilgili hususları içermektedir.
Lemeat Risalesinden Bir Bölüm 293
Üstadın 1921 yılında nazımla nesir arasında bir üslub ile telif ettiği Lemeat kitabından bizzat kendisinin seçerek Kastamonu Lahikası’na dercettiği ve Kur’an’ın i’cazı, Fatiha suresinin son iki ayetinde bahsedilen hidayet ve dalâlet yollarının karşılaştırılması ve İhlâs suresinde geçen bazı nüktelerin izah edildiği değişik konuları içerir.
Nur Talebelerinin Yazdığı Mektuplar 313
Risale-i Nur talebelerinin Üstad’a ve birbirlerine hitaben yazdıkları 23 mektubu kapsar.