Mesnevi-i Nuriye

İslam tefekkür tarihinin altın zincirinde çağdaş halkayı teşkil eden Bediüzzaman, bu çağın, hayatı süratle kayıp giden evladı için Kur’an ve Sünnetten en kısa ve en selametli bir yolu ve metodu çıkarmıştır. Bu yol, bu hercümerc zamanda en kısa ve en selametli bir metotla bidat rüzgarlarına ve dalalet hücumlarına karşı çabuk sönmeye maruz kalan taklidi imanı, hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak ve küfrün hiçbir saldırısı karşısında sarsılmayacak olan tahkiki imana çevirme yoludur. Böylece Kur’an ve Sünnetin ulvi semasından tereşşuh eden bu nur damlaları günümüz müslümanlarının manevi yaralarına şifalı birer merhem ve iksirli birer tılsım olmaktadır. Risale-i Nur Külliyatının bir nevi fidanlığı hükmünde olan Mesnevî-i Nuriye, Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği en özlü ilk eserdir. Değişik konuları ihtiva eden eserden bazı noktalar:

•Tevhid ve nübüvvetin delilleriyle izahı
•Avrupa medeniyetinin açmazları
•Kur’an talebesi ile felsefe talebesi arasındaki fark
•Batı medeniyeti mi, İslam medeniyeti mi?
•Şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz?
•Tarikat ve hakikat meseleleri
•Kelime-i tevhidin kapsadığı manalar
•Duanın mahiyeti ve çeşitleri
•Kur’anî metod ışığında sufiler, kelamcılar ve felsefeciler
•Vahdet-i vücut meselesi nedir?
•İnsanı Allah’a ulaştıran dört esas
•Kur’an’daki tekrarların hikmeti
•Tabiatı tağut yapanlar
•1923 yılında I. Meclis’te dağıtılan hitabe

17*24 cm, 320 sayfa

Sayfa Sayısı : 284

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7
İTİZAR 9
MUKADDİME 10
LEM’ALAR 13
REŞHALAR 25
LASİYYEMALAR 37
KATRE 56
Mukaddime 57
Birinci Bab 59
Takriz 71
Hatime 72
İtizar 83
Katre’nin Zeyli 85
HUBAB 93
Münacat 107
Meclise Hitap 109
Zeylü’l-Hubab 118
HABBE 127
Tazarru ve Niyaz 144
Zeylü’l-Habbe 146
Zeylü’z-Zeyl 155
ZÜHRE 161
ZERRE 195
ŞEMME 208
ONUNCU RİSALE 222
ON DÖRDÜNCÜ REŞHA 251
ŞÛLE 258
Şûle’nin Zeyli 265
NOKTA 267