Haşir Risalesi

İbn-i Sîna gibi dâhi zatların “Akıl buna yol bulamaz; ancak iman ederiz.”dediği “haşir” meselesini ve bunun hakikatini  hatta çocukların bile akıllarıyla kavrayabileceği bir tarzda izah ve ispat eden bu risâle iman kalelerinin bir bir sarsılmaya ve küfür tohumlarının ekilmeye yüz tuttuğu bir dönemde neşredilmesiyle ehl-i imanın imanlı kalplerinde nesim-i  nevbahar tesiri uyandırmıştır. Bu eserde, önce…

Hanımlar Rehberi

Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur.
Hem bahtiyardır o kadın ki , kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhrevivesini kazanır.

Tefekkürname

Namaz tesbihatında aynelyakîn derecesinde kalbe gelmiş, çok risâleleri netice vermiş, otuz sene akıl ve fikrin gıda ve ilacı olmuş bir marifetnâme olduğunu beyan eden Hz. Üstad’ın bu eserindeki ibarelerin her biri, aslında Kur’an âyetlerinin masnuat üzerindeki tecellilerinden birer parıltıdır. Tamamen bir tefekkür zinciri ve halkası biçiminde düzenlenmiş olan bu risâle “yedi bab” üzere kaleme alınmıştır….

Gençlik Rehberi

Bu eser ile Hz. Üstâd, gençlere tam manasıyla rehber ve irşâd edici bir yoldaş hediye etmiştir. Eserde, iman ve ibadetin, ahlâk ve terbiye-i İslâmiyenin bir toplumun galeyanlı kitlesi olan gençlerde ne kadar ehemmiyetli esaslar olduğu hem aklî tefekkürle  hem de hayatî tecrübelerle beyan ve ispat edilmektedir. Toplumun huzur ve saadetinin gençlerin sükûnet-i ruhuna bağlı olduğu,…

Gençlik Rehberi

Bu eser ile Hz. Üstâd, gençlere tam manasıyla rehber ve irşâd edici bir yoldaş hediye etmiştir. Eserde, iman ve ibadetin, ahlâk ve terbiye-i İslâmiyenin bir toplumun galeyanlı kitlesi olan gençlerde ne kadar ehemmiyetli esaslar olduğu hem aklî tefekkürle  hem de hayatî tecrübelerle beyan ve ispat edilmektedir.  Toplumun huzur ve saadetinin gençlerin sükûnet-i ruhuna bağlı olduğu,…

Küçük Sözler

Hacmi küçük fakat içerdiği muhteviyat açısından hayli büyük ve kıymetli bir risâle olan bu kitap, her birisi birbirinden hikmetli hikâyecikler ve bunların hakikatlerini hâvî dokuz adet sözden teşekkül etmiştir. Ayrıca kitabın son kısmına 21. Söz’ün birinci makamı da eklenerek, namaza dair çok ehemmiyetli ikazlarla hatime verilmiştir. Kitaptan Örnek Metin: Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin….

Hastalar Risalesi

Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete, bir iyâdetü’l- mâriz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Nev’î beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetzede ve hastalara hakiki bir teselli ve nâfi bir merhem olabilecek 25 devayı tazammun bir risâledir.

Tabiat Risalesi

Tabiat Risâlesi namındaki bu 23. Lem’a kitabı Hz. Üstad’ın ifadesiyle, “Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmeyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşını zîr û zeber ediyor. Bu lem’ada  tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu, lâakal doksan muhali tazammun eden dokuz muhal ile beyân…

Ramazan İktisad Şükür Risaleleri

Ramazâniye Risâlesi, Ramazan-ı şerîfin pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyân eden “Dokuz Nükte”dir. İktisâd Risâlesi, iktisâd ve kanaâte, israf ve tebzire dair bu risâle bir yandan ferdî ve içtimaî diğer taraftan manevî hayatımıza temas eden hayatî bir kısım hakikatleri ihtiva eden “Yedi Nükte”dir. Şükür Risâlesi ise şükrün hakikatini ve şükürsüzlüğün mahiyetini izah eden ve insan,…

İhlas Risalesi

İki ayrı bölümden oluşan bu risâlenin birinci bölümünde (20. Lem’a) âlem-i islâmın milletleri, halkları geniş cemaatleri mabeyninde ihlâs düstûrunun ehemmiyeti , bu düsturun amele dönüşmesiyle ortaya çıkacak azim neticeler, ehl-i imanın ehl-i küfürle mücahade ve mücadelesinde zayıf ve mağlup duruma düşmelerinin nedenleri  üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümünde ise, her meşreb veya cemaat mensubunun en esaslı ve…

Uhuvvet Risalesi

İki bölümden oluşan bu risâlenin birinci bölümü, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. İkinci bölümü ise, hırsın hayat-ı islâmiyeye ne kadar muzır bir hastalık olduğunu ve gıybetin ehl-i islamın hayat-ı içtimaiyesinde ne denli tahribat yaptığını beyân, izah ve ispat eder.

Rîsaleya Nexweşan

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin.   Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 56

Rîsaleyên Îxlasê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 56

Rîsaleya Munacatê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 48

Dîwana Herba Urfî

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 56

Mûcîzeyên Ehmedî

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 224

Mûcîzeyên Qur’anê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 160

Munazerat

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 96

Xutbeya Şamê

Nivîsa nasîne di demeke nezîk de we ê weşandin. Ferehî û Direjbûn: 13,5 cm x 19,5 cm Jimara Rûpelan: 64

Sahabi Annelerimiz

Saadet devrinin o büyülü atmosferinde yaşayan tüm sahabiler, Efendimizin eğitimiyle gelişip olgunlaşmış, onun öğretileriyle hayatı anlamış ve yaşamışlardı. Onunla sürekli görüşme imkanı bulan erkekler bu konuda eşsiz bir konumda yer alırken, hanımlar da onun rahle-i tedrisinin uzağında kalmamıştı. İslam’ın başından itibaren Efendimizin en yakınında yer alan hanım sahabiler vardı. Onlar hem ilim hem de uygulama…