Asâ-yı Musa

Asâ-yı Musa kitabı Denizli hapishanesinin bir meyvesi olan Meyve Risalesi ile Hüccetüllahi’l-Baliğa Risalesi’nden meydana gelmektedir. Bu risale, adından da anlaşılacağı üzre, tıpkı Musa aleyhisselâmın asâsı gibi, çağımızda fen ve felsefeden gelen inkâr ve küfür karanlıklarını parçalayıp dağıtmakta, tevhid ve hidayet nurlarını herkese göstermektedir.

Çağımızda İslâmî ilimlerden yoksun bırakılarak sadece felsefe ve modern ilimleri tahsil eden öğrenciler çoğu zaman tek taraflı ve ön yargılı olarak yetişmektedirler. Oysa ki okunan her bir ilim dalı kendi mantığı içerisinde Allah’ın varlığını ve birliğini de göstermektedir. Bunu anlamak için, sözkonusu ilimleri tahsil ederken tarafsız ve objektif bir bakış açısıyla kâinatta cereyan eden olaylara bakmak yeterlidir. İşte Asâ-yı Musa Risalesi, ilim öğrencisine böyle bir bakış açısı kazandırması bakımından büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

  • Namazın insan hayatındaki önemi
  • Ölümün ve kabir hayatının içyüzü
  • Ömür sermayesinin ne şekilde kullanılması gerektiği
  • Ahirete imanın hem dünyada, hem ebedi hayatta saadet vesilesi oluşu
  • Amentünün altı şartına iman etmenin zorunluluğu ve bunların birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı
  • Her bir ilmin Allah’ın varlığını ve birliğini kendine mahsus bir tarzda gösterdiği
  • Kainattan yaratıcısını soran bir dünya seyyahının cevap olarak gördükleri
  • Varlıkların yaradılışında tabiat kanunlarının, sebeplerin ve kendi kendine oluşun söz konusu olamayacağı, tabiatçılık fikrinin temel dayanağının hiçbir esasa dayanmadığı gibi konulara değinilmektedir.
Büyük Boy : 16,5×24 cm
Orta Boy : 14×20 cm
Küçük Boy : 12×20 cm
Sayfa : 328 sf
İndksler : İçindekiler, Şahıs ve Kavram, Kelime, Ayet ve Hadis
Kalite : Birinci Hamur, Şamua Kağıt
ISBN : 975 – 605 – 4243 – 36 – 5
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 7
BİRİNCİ MESELE 15
Namazın insan hayatındaki önemini anlatır.
İKİNCİ MESELE 17
Ölümün ve kabir hayatının içyüzünü açıklar.
ÜÇÜNCÜ MESELE 20
İman ile küfrün dünya ve ahiret açısından mukayesesi yapılmaktadır.
DÖRDÜNCÜ MESELE 24
BEŞİNCİ MESELE 26
Gençlik döneminin büyük bir nimet olup, ona nasıl şükredileceğini gösterir.
ALTINCI MESELE 27
İnsanların öğrendiği her bir ilmin Allah’ın varlığını ve birliğini ispat ettiğini örneklerle anlatır.
YEDİNCİ MESELE 31
Cenab-ı Hakkın isimlerinin tecellilerinden yola çıkarak ahiretin vücudunu ispat eder.
SEKİZİNCİ MESELE 43
Ölümden sonra ahiret hayatının başlayacağını; ahirete imanın hem dünyada, hem ebedî hayatta saadet vesilesi olduğunu izah eder.
DOKUZUNCU MESELE 57
İmanın altı şartına iman etmenin zaruri olduğunu, imanın altı rüknünün her birinin birbirinin delili ve gerektirici sebebi olduğunu açıklar.
ONUNCU MESELE 63
Kur’an’da geçen tekrarlara yapılan itirazlara karşı bir cevaptır.
ONBİRİNCİ MESELE 77
Allah’a imanın, dünya ve ahiret hayatında verdiği güzel meyvelerinden ve tatlı sonuçlarından bazılarını anlatır.
BİRİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE (Ayetü’l-Kübra) 99
Kâinattan yaradıcısını soran bir dünya misafirinin cevap olarak gördüklerini anlatır. Kâinat diliyle Allah’ın varlığını ispat eder.
İKİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE 144
Varlığın en küçük birimi olan zerreden tâ yıldızlara ve güneşe kadar her şeyin, Allah’ın bir ve tek olduğunu, eşi ve benzerinin olmadığını; şirk ve küfür yolunun muhal ve imkânsız olduğunu gösterir.
ÜÇÜNCÜ HÜCCET-İ İMANİYE (Tabiat Risalesi) 156
Varlıkların yaradılışında tabiat kanunlarının, sebeplerin ve kendi kendi ne oluşun söz konusu olamayacağını açıklayarak tabiatçılık fikrinin temel dayanakları darmadağın edilmektedir.
DÖRDÜNCÜ HÜCCET-İ İMANİYE 176
Cenab-ı Hakkın Adl isminin kâinattaki tecellilerini örnekleriyle gösterir.
BEŞİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE 180
Cenab-ı Hakkın Hakem isminin kâinattaki tecellilerini anlatır.
ALTINCI HÜCCET-İ İMANİYE 188
Cenab-ı Hakkın Hayy, Kayyum, Muhyi ve Mümit isimlerini açıklar; dünyanın ahiretin bir tarlası, ahiretin ise bir harman yeri olduğunu izah eder.
YEDİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE 192
Yerlerde ve göklerde cereyan eden kevnî hadiselerin Cenab-ı Hakkın güzel isimlerinin birer tecellisi olup, Onun varlığına şahitlik ettiğini izah eder.
SEKİZİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE (Münacat) 194
Cenab-ı Hakkın varlığına, birliğine ve kâinatta tecelli eden esma-i hüsnanın cilvelerine dair son derece akıcı bir üslupla yazılmış bir dua ve yakarıştır.
DOKUZUNCU HÜCCET-İ İMANİYE 210
Öldükten sonra yeniden dirilişin insanın kişisel ve toplumsal hayatındaki olumlu etkilerini anlatır. Ölümden sonraki dirilişin delillerini parlak bir şekilde gösterir.
ONUNCU HÜCCET-İ İMANİYE (Yirminci Mektub) 223
Tevhid mertebeleri hakkında müjdeli ve şifalı tesellilerin beyanı ile, “Allah’tan başka ilâh yoktur” hükmünü kuvvetli bir tarzda izah ve ispat eder.
ONBİRİNCİ HÜCCET-İ İMANİYE 231
Allah’ın varlığını ve birliğini bütün isim ve sıfatlarıyla birlikte ispat eder.
TAKRİZLER 246