Meyve Risalesi

Bediüzzaman Said Nursî’nin 1944 yılında Denizli Hapishanesi’nde yazdığı ve “Meyve Risâlesi” adını  verdiği bu risâlede, mahpuslara ve gençlere iman ve ibadet konularında nasihatlerde bulunulmakta; Kur’an’daki tekrarların hikmeti açıklanarak Allah’ın varlığı ve birliği, âhiretin ve meleklerin varlığı delillerle ispat edilmektedir. Ebat: 10,5 cm x 16 cm Sayfa Sayısı: 152

Otuz Üç Pencere (33 Pencere)

Bir cihette de 33. Mektub olarak Hz. Üstad’ın ifade ettiği bu eser husûsiyle tevhide dair en geniş ve en azim dairelerden, en küçük ve cüz’î meselelere kadar sayısız pencerelerden otuz üç adet pencereyi ihtiva etmiştir. Bu pencerelerde bazen vahîdiyet içerisinde Cenâb-ı Hakk’ın ehâdiyetini izah ve ispat eder. Bazen de ehâdiyetten Cenâb-ı Hakk’ın vahîdiyetine ve vahdâniyet-i…

Sünnet-i Seniyye Risalasi

Bu kitapta Resûlullah(a.s.v.)‘ın sünnet-i seniyyesine dair muhtelif risalelerden bir araya getirilen parçalar yer almaktadır. Husûsiyle 4. Lem’a, 11. Lem’a, 19. Söz Risâleleriyle Mesnevî-i Nûriye ve İşarâtü’l-İ’caz’dan nübûvvet ve risâlete dair kısımlar bu eserde bir araya getirilmiştir. Böylece Hz. Peygamber(a.s.v)’in sünnetine, o sünnetin kaynağı olan zâtına ve o nûranî zâtın nübûvvetine dair gayet lâtif ve hakikatli…

Nur’un İlk Kapısı

On Dört Ders’ten oluşan bu kitap Hz. Üstâd’ın  Yeni Said döneminin ilk müstâkil eseridir denilebilir. Muhteva açısından Küçük Sözler kiyabıyla benzerlik gösterir. İçerisinde yer alan konuların başlıcaları; iman ve ibadetin insanın dünya ve âhiret saâdetine vesile olacağı, iyilik ve hayırların lütf-û ilâhî, kötülüklerin ise kesb-i insanî ile olduğu, namaz ve duânın ehemmiyeti ve gerekliliği, insan…

Yirmi Üçüncü Söz (23.Söz)

Bu kitap, İki Mebhastır. Birinci Mebhas, imanın binlerce mehasin ve semeratından yalnızca beş tanesini “Beş Nokta” içinde beyan eder.  İkinci Mebhas ise, insanın hem dünya hem de ukbâ hayatında saâdet ve şekâvetine medar hakikatleri ihtiva eden “Beş Nükte”den ibarettir. Ebat: 10,5 cm x 16 cm Sayfa Sayısı: 64

Ayetü’l Kübra

“Kâinattan hâlıkını soran bir seyyâhın müşahedâtıdır.” diye başlayan bu kitapta, semavat âleminden başlayarak tâ insanın âkıl ve kalp dairesine kadar tevhide dair  âzim bürhanlar zikredilmektedir. İsrâ Sûresi’nin  44. âyetinin geniş ve muazzam bir tefsirinin yapıldığı bu eserde gâyet yüksek hakikatler ve marifetullahın azim delilleri belâğatli ve esaslı bir surette izah ve ispat edilmektedir. Hz. Üstâd…

Miraç ve Şakk-ı Kamer Risaleleri

Mirâciye Risâlesi, mirac-ı nebevînin hak ve hakikat olduğunu ve o Zât-ı nûranînin bu büyük ve emsalsiz şerefe mazhariyetinin dört esası ve sırr-ı azimi olduğunu beyân eder. Bu esaslar, Miracın sırr-ı lüzûmu nedir? Hakikat-i Mirac nedir? Hikmet-i Mirac nedir? Miracın fevaidi ve semeratı nedir?  Bu esasların her birisi, ehl-i imânı ikna ve tatmin edecek bir belâğat…

Divan-ı Harb-i Örfî

Bu eserin bir diğer adı “İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnâmesi” dir. 31 Mart Hâdisesi’nden sonra birçok aydın ve ûlema gibi Hz. Üstad da tevkif olunarak Divan-ı Harb’de yargılandı. İşte bu eser, Üstad’ın muhakeme esnasındaki esaslı ve hakikatli bir savunmasıdır. Mahkeme heyetinin sorularına verdiği cevapları ve kendisiyle beraber birçok masumun beraatine sebep olan gerek mahkeme heyetine gerekse…

Münazarat

          1918 yılında Meşrûtiyet’in yeniden ilan edilmesiyle her tarafta hak, hukuk,  hürriyet, müsavat, milliyet vb. kavramların tartışıldığı ve bunların toplum üzerinde yanlış algı ve anlayışlara sebep olduğu bir hengâmda Hz. Üstad Bediüzzaman bu eseriyle, özelde Kürtlere ve genelde bütün İslam toplumlarına bu yeni kavramların esaslarını Kur’an ve Sünnet’in mihengine göre şerh ve beyân eder.          …

Haşir Risalesi

İbn-i Sîna gibi dâhi zatların “Akıl buna yol bulamaz; ancak iman ederiz.”dediği “haşir” meselesini ve bunun hakikatini  hatta çocukların bile akıllarıyla kavrayabileceği bir tarzda izah ve ispat eden bu risâle iman kalelerinin bir bir sarsılmaya ve küfür tohumlarının ekilmeye yüz tuttuğu bir dönemde neşredilmesiyle ehl-i imanın imanlı kalplerinde nesim-i  nevbahar tesiri uyandırmıştır. Bu eserde, önce…

Hanımlar Rehberi

Bahtiyardır o adam ki, refika-i ebediyesini kaybetmemek için saliha zevcesini taklit eder, o da salih olur.
Hem bahtiyardır o kadın ki , kocasını mütedeyyin görür, ebedi dostunu ve arkadaşını kaybetmemek için o da tam mütedeyyin olur, saadet-i dünyeviyesi içinde saadet-i uhrevivesini kazanır.

Tefekkürname

Namaz tesbihatında aynelyakîn derecesinde kalbe gelmiş, çok risâleleri netice vermiş, otuz sene akıl ve fikrin gıda ve ilacı olmuş bir marifetnâme olduğunu beyan eden Hz. Üstad’ın bu eserindeki ibarelerin her biri, aslında Kur’an âyetlerinin masnuat üzerindeki tecellilerinden birer parıltıdır. Tamamen bir tefekkür zinciri ve halkası biçiminde düzenlenmiş olan bu risâle “yedi bab” üzere kaleme alınmıştır….

Gençlik Rehberi

Bu eser ile Hz. Üstâd, gençlere tam manasıyla rehber ve irşâd edici bir yoldaş hediye etmiştir. Eserde, iman ve ibadetin, ahlâk ve terbiye-i İslâmiyenin bir toplumun galeyanlı kitlesi olan gençlerde ne kadar ehemmiyetli esaslar olduğu hem aklî tefekkürle  hem de hayatî tecrübelerle beyan ve ispat edilmektedir. Toplumun huzur ve saadetinin gençlerin sükûnet-i ruhuna bağlı olduğu,…