Gençlik Rehberi

Bu eser ile Hz. Üstâd, gençlere tam manasıyla rehber ve irşâd edici bir yoldaş hediye etmiştir. Eserde, iman ve ibadetin, ahlâk ve terbiye-i İslâmiyenin bir toplumun galeyanlı kitlesi olan gençlerde ne kadar ehemmiyetli esaslar olduğu hem aklî tefekkürle  hem de hayatî tecrübelerle beyan ve ispat edilmektedir.  Toplumun huzur ve saadetinin gençlerin sükûnet-i ruhuna bağlı olduğu, bu sükûnetin de ancak iman ve ahlâk-ı İslamiye ile temin ve tesis edilebileceği üzerinde durulur. Böylece hem imanlı bir genç neslin yol haritası hem de huzurlu ve faziletli bir toplumun medar-ı saâdeti mesabesinde bir eser olarak tebarüz etmektedir.