Mektubat

Tartışmalı ve ilginç bir çok soruya ikna edici cevapları ihtiva eden bu eserin telifi Bediüzzaman’ın sürgün yıllarına rastlar. Eser, çoğunlukla talebelerinin sordukları sorulara vermiş olduğu cevaplardan oluşmaktadır.

* Cehennem nerdedir?
* Hz. Adem Cennetten niçin çıkarıldı?
* Velayet ve keramet meseleleri
* Bediüzzaman’ın siyaset eleştirisi
* Cemel ve Sıffin Vakası, Kerbela Olayı
* Hilafet ve saltanat mücadelesi ne zaman başladı?
* Peygamberimizin mucizeleri
* Milliyetçilik ve ırkçılık meselesi
* Vehhabilik konusu
* Ramazan ayı orucundaki hikmetler
* Rüyanın hakikatinin izahı
* Dinde reform tartışmaları
* Tarikatla ilgili sorulara verilen cevaplar

17*24 cm, 616 sayfa, ISBN: 97 – 6382 – 19 – 8

Külliyat Sayfa Sayısı : 550

 

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 9
BİRİNCİ MEKTUB 11
Hayat mertebeleri, ölümün bir nimet oluşu, Cehennemin yerinin nerede olduğu ve mecazi aşktan hakiki aşka ulaşmanın yolu ve vesileleri hakkında dört sualin cevaplarını ihtiva eder bir mektuptur.
İKİNCİ MEKTUB 20
Bediüzzaman Hazretlerinin hediye kabul etmeyişinin sebeblerini beyan eder.
ÜÇÜNCÜ MEKTUB 23
Kur’an-ı Hakîm’in, yıldızların doğuş ve batışı üzerine ettiği kasemin i’caz ve belağatini gösteren bir tasvir ile dalâlet ve şirk yolunda nihayetsiz zorluklar olduğunu; tevhid ve hidayet yolunda ise sonsuz kolaylıklar bulunduğunu gayet güzel bir şekilde açıklar.
DÖRDÜNCÜ MEKTUB 27
Risale-i Nur’un, Cenâb-ı Hakk’ın Rahîm ve Hakîm isimlerine mazhar olduğunu; semavatın ve yıldızların tasvirini şiirsel bir tarzda dile getirir.
BEŞİNCİ MEKTUB 30
Velayetin üç kısma ayrıldığını, tarikatlarda asıl maksadın, iman hakikatlarının inkişafı ve sünnet-i seniyyeye ittiba olduğunu, Risale-i Nur’un daha kısa bir zamanda o vazifeyi gördüğünü beyan eder.
ALTINCI MEKTUB 32
Bediüzzaman Hazretlerinin gurbetteki hâlini ve “Allah bize yeter. O ne güzel vekildir” ayetinin verdiği teselliyi güzelce ifade eder.
YEDİNCİ MEKTUB 36
Peygamber Efendimizin çok evliliğinin ve özellikle Hz. Zeynep ile evlenmesinin hikmetlerini açıklar.
SEKİZİNCİ MEKTUB 39
Besmeledeki Rahman ve Rahim isimlerini tefsir ederek bu isimlerin bir vesilesi olan şefkatin aşktan daha yüce, daha parlak ve daha keskin olduğunu anlatır.
DOKUZUNCU MEKTUB 41
Keramet, ikram ve inayet hakkında önemli bir düsturu izah eder. Ayrıca İslâm ile iman arasındaki ilişkiyi ve bunların farklı yönlerini ilmî bir şekilde izah eder.
ONUNCU MEKTUB 45
İmam-ı Mübin ile Kitab-ı Mübin’in kısa bir tanımını yaparak, haşir meydanının nerede olacağı hususunda malumat verir.
ON BİRİNCİ MEKTUB 48
Nisa Suresi’nin bir ayetini tefsir ederek, şeytanın verdiği vesveseye karşı manevi bir ilaç sunar. Ayrıca Medeni Kanunun Kur’ana muhalif olan, miras konusundaki prensiplerinin yanlış ve haksız olduğunu örneklerle izah eder.
ON İKİNCİ MEKTUB 51
Hz. Adem’in (a.s.) Cennetten çıkarılması, insanların bir kısmının Cehenneme girmesi; şeytanın yaratılması, belâ ve musibetlerin masum insanlara ve hayvanlara musallat olmasının hikmetlerini açıklar.
ON ÜÇÜNCÜ MEKTUB 56
Bediüzzaman Hazretlerinin sürgün hayatındaki hâl ve istirahatini, izin belgesi için neden müracaat etmediğini, siyasetten niçin uzak durup ilgilenmediğine dair sorulan suallerin cevabını ihtiva eder.
ON DÖRDÜNCÜ MEKTUB 60
Telif edilmemiştir.
ON BEŞİNCİ MEKTUB 61
Sahabeler zamanında ve daha sonraki devirlerde cereyan eden Cemel ve Sıffin Hadiseleriyle hilâfet ve saltanat mücadeleleri, Kerbela Olayı hakkında yapılan izahlar ile ahirzaman ve kıyamet alametleriyle ilgili sorulan altı suale verilen cevabları içerir.
ON ALTINCI MEKTUB 73
Tek parti dönemindeki; inkılâplar, sosyal hayat ve siyaset konularında yöneltilen suallere Bediüzzaman’ın beş nokta halinde verdiği cevaplardır.
ON YEDİNCİ MEKTUB 90
Küçük çocukların vefatları ile ilgili olarak yazılan taziye mektubudur.
ON SEKİZİNCİ MEKTUB 95
Vahdetü’l-vücud meselesi, kâinatta devam eden faaliyetin hikmeti ve varlığın sırları gibi konuları ihtiva eder.
ON DOKUZUNCU MEKTUB 103
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin delilleri olan üçyüzden fazla mucizeyi zevkli ve akıcı bir üslub ile beyan eder.
YİRMİNCİ MEKTUB 257
Cenab-ı Hakk’a iman ile tevhid mertebeleri hakkında müjdeli ve şifalı tesellilerin beyanı ile “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur” hükmünü kuvvetli bir tarzda ispat ve izah eder.
YİRMİ BİRİNCİ MEKTUB 297
İhtiyar anne ve babaya veya akrabalara karşı şefkat ve merhametle davranılmasının önemini açıklar.
YİRMİ İKİNCİ MEKTUB 301
Müslümanlar arasındaki kardeşliğin önemini; kin, düşmanlık, hırs ve hasedin kötülüğünü, bunların kişisel ve sosyal hayattaki zararlarını ikna edici bir üslupla açıklar.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MEKTUB 317
Değişik konularda sorulan ve yedi suale verilen cevap ile birlikte Kur’an-ı Kerim’in en güzel kıssalarından biri olan Yusuf aleyhisselâmın kıssasının hikmet ve önemini anlatarak, bu fani dünyadan daha ferahlı, daha saadetli, ebedî bir hayatın ve saadetin var olduğunu izah ederek, bu hakikat ışığında hayatın yeniden düzenlenmesi gerektiğini ihtar eder.
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MEKTUB 324
Kâinatın anlaşılması zor olan sırlarından önemli bir sırrını keşfedip açıklayan; Esmaü’l-hüsna’dan olan Rahîm, Kerîm, Vedûd isimlerinin tecellilerinin hikmetlerini açıklamanın yanısıra Birinci Zeylinde duanın ehemmiyetini izah ederek İkinci Zeylinde ise Mevlid-i Şerif hakkında kısa ve güzel bir açıklamayı ihtiva eder.
YİRMİ BEŞİNCİ MEKTUB 350
Telif edilmemiştir.
YİRMİ ALTINCI MEKTUB 351
Şeytan ve taraftarlarının Kur’an’a yönelik vesvesesine karşı verilmiş güçlü ve susturucu cevap ile; milliyetçilik ve ırkçılık meselesi; Rabbü’l âlemin kelimesinin tefsiri; Allah’ı hakiki manada tanımak ve bilmek; “Biz insanı şerefli kıldık” ayetinin izahı; imanın daima yenilenmesi gerektiği hakkında bir açıklama; Kur’anın tercümesi meselesinin izahı gibi daha birçok meseleyi içeren dört kısımdan oluşan bir mektuptur.
YİRMİ YEDİNCİ MEKTUB 390
Barla, Kastamonu, Emirdağ Lahikaları olup müstakilen neşredilmiştir.
YİRMİ SEKİZİNCİ MEKTUB 391
Rüyanın hakikatının izahını; Hz. Musa (a.s.)’ın Hz. Azrail (a.s.)’ın gözüne tokat vurması meselesini; Kur’an’daki tevafuklar; Vehhabilik meselesi ve değişik konularda sorulan altı sualin cevaplarını içerir.
YİRMİ DOKUZUNCU MEKTUB 441
Kur’an’a dair önemli bir kısım sırların izahını; Kur’an’ın hakiki tercümesinin neden yapılamayacağını, Ramazan orucunun hikmeti ve ehemmiyetini; Kur’an’ın mucizevi oluşunun göz ile görülebilir bir kaç yönünü; Müslümanlar arasına girmiş dinsiz ve münafıkların gizli hile ve oyunları ile bunlara karşı alınması gereken tedbirleri ihtiva eden; mimsiz medeniyetperestlerin başlarına vurmak için yazılan bir arzuhal ile Mehdi ve Süfyan meselesinin izahını, tarikatın hakikati ve mahiyeti gibi meseleleri ilmi olarak izah eder.
OTUZUNCU MEKTUB 525
İşaratü’l-İ’caz adıyla müstakil olarak neşredilmiştir.
OTUZ ÜÇÜNCÜ MEKTUB 525
Otuz üç pencereli “Otuz Üçüncü Söz” olarak Sözler mecmuasında neşredilmiştir.
OTUZ İKİNCİ MEKTUB 525
Lemaat risalesi olup Sözler mecmuasının sonunda neşredilmiştir.
OTUZ BİRİNCİ MEKTUB 525
Müstakilen neşredilen Lem’alar adlı eserdir.
İŞARAT-I GAYBİYE HAKKINDA BİR TAKRİZ 526
HAKİKAT ÇEKİRDEKLERİ 532
BİR MEKTUP 544
RİSALE-İ NUR HAKKINDA YAZILMIŞ İKİ ŞİİR 545