Ramazan İktisad Şükür Risaleleri

Ramazâniye Risâlesi, Ramazan-ı şerîfin pek çok hikmetlerinden dokuz hikmeti beyân eden “Dokuz Nükte”dir. İktisâd Risâlesi, iktisâd ve kanaâte, israf ve tebzire dair bu risâle bir yandan ferdî ve içtimaî diğer taraftan manevî hayatımıza temas eden hayatî bir kısım hakikatleri ihtiva eden “Yedi Nükte”dir. Şükür Risâlesi ise şükrün hakikatini ve şükürsüzlüğün mahiyetini izah eden ve insan, ibadet ve şükür ilişkisini beyân eden bir eserdir.