Şualar

Şualar eserinin çoğu bölümleri Bediüzzaman Hazretlerinin Eskişehir, Denizli ve Afyon hapishanelerinde bulunduğu yıllarda yazılmıştır. İman esaslarının izahlarının yapıldığı Risaleler yanında, hapishanedeki Nur talebelerine hitaben yazılmış mektuplar ile Denizli ve Afyon Ağır Ceza Mahkemelerinde Üstad Bediüzzaman ve Nur talebelerinin yapmış oldukları müdafaalar da bu kitapta yer almaktadır.

* Vahdaniyetin delilleri ile şirkin imkansızlığı
* “Allah bize kafidir ve O ne güzel vekildir” mealindeki ayetin geniş bir tefsiri
* Namazdaki oturuşlarda okunan �et-Tahiyyatü� duasının açıklamaları
* Haşir ve ahiretin delilleriyle izah edilerek, ahiret inancının insanların şahsi ve toplumsal hayatında ne derece önemli olduğu
* Gençlere ve hapishanede kalan mahpuslara iman ve ibadet konularında yapılan tavsiyeler ve Nur talebelerine hitaben yazılan hapishane mektupları
* Bediüzzaman Hazretlerinin ve Nur talebelerinin 1943 yılında Denizli’de ve 1948 yılında Afyon’da ağır ceza mahkemelerinde yapmış oldukları müdafaalar
* Kıyamet alametleri ve ahirzamanda vuku bulacak olaylarla ilgili müteşabih hadislerin değişik tarzda yorumları
* Fatiha Suresinin tefsiri ve marifetullah hakkındaki Arapça fıkraların izahları
* İşari mana ile Hz. Ali’nin Celcelutiye kasidesi ve Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin Risale-i Nur eserine işaret etmeleri
* “Elhamdulillah” kelimesinin insanlara söylettiren imanın sonsuz fayda ve nurları

Külliyat Sayfa Sayısı : 696

 

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ 7
İKİNCİ ŞUA 9
“Allahu Ehad” ismine dair yazılan bu risalede tevhid ve vahdaniyet delillerle ispat edilerek, şirk’in imkânsızlığı gösterilmektedir.
ÜÇÜNCÜ ŞUA 44
Cenab-ı Hakkın varlığı ve birliği ile kâinatta tecelli eden esma-i hüsnanın cilveleri hakkında akıcı bir üslupla yazılmış münacattır.
DÖRDÜNCÜ ŞUA 61
“Allah bize kâfidir ve O ne güzel vekildir.” mealindeki ayetin bir tefsiri olan bu bölüm, iman nurlarının insan hayatını aydınlattığını izah eder. Son kısımda ise, ayet-i hasbiye hakkında Arapça olarak kaleme alınan tefekkürnameden bir parça, Türkçe tercümesiyle birlikte yer almaktadır.
ALTINCI ŞUA 94
Namazdaki teşehhüdde okunan “et-Tahiyyatü” duasının kelimeleri birer birer açıklanmakta ve yorumlanmaktadır.
YEDİNCİ ŞUA 100
“Ayetü’l-Kübra” isimli bu bölümde, kâinattaki varlıklardan yaratıcısını sorarak öğrenmeye çalışan bir hakikat arayıcısının gözlemleri ifade edilerek, İsra Suresi’nin 44. ayetinin geniş bir tefsiri yapılmaktadır. Yüksek hakikatler ve marifetullahın delilleri Ayetü’l-Kübra risalesinde belâgatlı bir şekilde anlatılmaktadır.
DOKUZUNCU ŞUA 184
Haşir ve ahiretin delilleri izah edilerek, ahiret inancının insanların şahsî ve toplumsal hayatında ne derece önemli olduğu örnekleriyle gösterilmektedir.
ONUNCU ŞUA 197
On Beşinci Lem’adan sonra yazılan risalelerin fihristidir.
ON BİRİNCİ ŞUA 198
Denizli hapishanesinde yazılan ve “Meyve Risalesi” adı verilen On Birinci Şuada, mahpuslara ve gençlere iman ve ibadet konularında nasihatlerde bulunulmakta; Allah’ın birliğini, ahiretin ve meleklerin varlığını ispat eden deliller izah edilerek Kur’an’daki tekrarların hikmeti açıklanmaktadır.
ON İKİNCİ ŞUA 281
Bediüzzaman Said Nursî’nin 1943 yılında Denizli Ağır Ceza Mahkemesinde yaptığı müdafaaları kapsamaktadır.
ON ÜÇÜNCÜ ŞUA 316
Isparta ve Denizli hapishanelerinde hücre hapsinde tutulan Üstad Bediüzzaman’ın Nur talebelerine gizlice yazıp gönderdiği mektupları ihtiva etmektedir.
ON DÖRDÜNCÜ ŞUA 400
Bediüzzaman Said Nursî ve Nur talebelerinin 1948 yılında Afyon Mahkemesinde yaptıkları müdafaalardır. Bu bölümün sonunda, aynı yıllarda Üstad tarafından talebelerine gönderilen hapishane mektupları da yer almaktadır.
BEŞİNCİ ŞUA 519
Kıyametin alâmetleri olarak ahirzamanda vuku bulacak olaylarla ilgili müteşabih hadislerin değişik bir tarzda yorumlarını içeren bu bölümde; Mehdi, Süfyan, Deccal, Ye’cüc-Me’cüc ve Dabbetü’l-arz gibi kavramlar tahlil edilerek izah edilmektedir.
ON BEŞİNCİ ŞUA 538
Afyon hapishanesinde yazılan ve “el-Hüccetü’z-Zehra” olarak isimlendirilen bu bölümde tevhidin mertebeleri, Fatiha Suresinin tefsiri ve marifetullah hakkında yazılan Arapça fıkraların izahı yapılmaktadır.
BİRİNCİ ŞUA 621
Bediüzzaman Hazretlerinin, Kur’an-ı Kerim’den 33 ayetin Nur Risalelerine ebced ve cifir hesaplarıyla işaret ettiğine dair yazdığı istihraçlardır.
SEKİZİNCİ ŞUA 677
Hazret-i Ali’nin Celcelutiye kasidesinden Risale-i Nur’lara yaptığı işaretler izah edilmiştir. Bu bölümün sonunda “elhamdulillah” kelimesini insanlara söylettiren imanın sonsuz fayda ve nurları beyan edilmektedir.